امروز: چهارشنبه، 12 مهر 1402

 

نود بورسی 90BOURSI : با توجه به اینکه از سپرده های بانکی اشخاص حقوقی در سال 1401 مالیات گرفته می شود. تحمیل مالیات بر سپرده های پس انداز بانکی، بانکها را بر آن می دارد تا برای نگهداری پول شرکتها از راه حل های جایگزین استفاده کنند، لذا صندوق های «سرمایه گذاری در ابزارهای با سررسید کوتاه مدت» به عنوان جایگزینی برای حساب‌های بانکی می توانند ایجاد شوند. این صندوقها، غالباً با مجوز نهادهای ناظر بازار سرمایه و در قالب صندوق سرمایه گذاری مشترک و در زمره صندوق های سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت شکل می گیرند؛ صندوق هایی کم ریسک با بازدهی بالاتر از نرخ های پایین سپرده های کوتاه مدت بانکی که بر روی اسناد خزانه، گواهی های سپرده و سایر ابزارهای با درآمد ثابت با سررسید کمتر از یک سال سرمایه گذاری می کنند. 

ایجاد صندوق های MMF راه حل جایگزین بانک ها برای خروج سپرده حقوقی ها از بانک ها