امروز: پنج شنبه، 10 اسفند 1402

 

نود بورسی | 90BOURSIبا توجه به اینکه مدیریت تأمین مالی و سرمایه در گردش از مهمترین بخش های مدیریت در سازمانهای تولیدی است که نقش بسیار مهمی در آینده بنگاه‌های اقتصادی ایفا می کند، تأمین مالی جهت این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بدون شک یکی از روشهایی که برای بهبود وضعیت سرمایه در گردش می تواند مورد استفاده قرار گیرد، بهره گیری از ابزارها و منابع بازار سرمایه و انتشار انواع اوراق بهادار است. برای تحقق این مهم، می توان جهت تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاهها و شرکتهای اقتصادی، از طریق طراحی و انتشار برخی از اوراق بهادار اسلامی (صکوک) اقدام نمود. 


انتشار انواع صکوک جهت تامین سرمایه در گردش